build a site


gabinet euro-fiscal, sa

professionals experts al servei específic de les societats, entitats, empresaris, autònoms i persones físiques

Àrea fiscal
Àrea jurídica
Àrea laboral
Àrea sistemes

Àrea físcal

Assessorament fiscal-comptable continuat
de totes les obligacions tributàries: impost sobre societats, autònoms i individuals, IVA, IRPF, Mòduls, IAE, Renda, Patrimoni, Successions i Donacions, etc.

Assessorament en les relacions amb
l’Administració Tributària.

Assistència al client davant la Inspecció Tributària.

Tramitació i seguiment de recursos
i reclamacions davant l’Administració Tributària i Tribunal contenciós-administratiu.

Optimització tributària de les retribucions dels
òrgans d’administració i alts directius.
Avaluació dels riscs de responsabilitat dels administradors en l’àmbit fiscal.

Resolució de consultes tributàries.

Planificació fiscal d’estructures societàries.

Assessorament, planificació i optimització d’operacions concretes des del vessant fiscal i legal.

Estudi de la fiscalitat dels patrimonis personals
i familiars. Planificació de l’empresa familiar.

Anàlisi de les repercussions fiscals
d’operacions de reestructuració d’empreses, adquisicions, fusions, transaccions, vendes, etc.

Fiscalitat internacional, règim fiscal no residents, convenis de doble imposició.

Auditoria fiscal i avaluació de l’estat tributari de societats o grups, amb seguiment continuat
i visites a les empreses.

Assessorament en els règims especials: consolidació fiscal, empresa familiar, règims especials de les Illes Canàries, règim fiscal foral (País Basc i Navarra)

Àrea jurídica

Dret mercantil societari

Constitució de societats, fusions, escissions, transformacions, reorganitzacions, absorcions.
Dissolució i liquidació de societats.

Estatuts de tota classe de societats,
redacció, revisió i modificació.
Acords entre accionistes.
Assessorament, negociació i redacció de tot tipus
de contractes, incloses operacions internacionals.

Secretaria de consell d’administració i jurídica.

Estudi i avaluació de risc de responsabilitat dels administradors de societats mercantils.

Assessorament i planificació en la implantació
de tota classe d’empreses i activitats.

Dret processal i contenciós

Intervenció en l’àmbit societari, nul·litat de
juntes, impugnació d’acords socials.

Reclamació d’impagats.
Recursos o reclamacions
administratives o contencioses.
Negociació pre-contenciosa en reclamacions.

Assistència lletrada davant dels tribunals
civils i penals (delictes econòmics)

Procediments concursals

Negociació amb els creditors de les empreses
en crisi per evitar el concurs.
Preparació de sol·licitud de concurs voluntari.
Formulació i presentació de plans de
viabilitat i convenis pre-concursals.
En els procediments concursals, assistim i
assessorem als creditors del deutor.

Avaluació de les responsabilitats dels
administradors d’empreses en crisi. 

Àrea laboral

Redacció de tot tipus de contractes de treball
segons característiques, funcionament i estructura
de cada empresa i assessorament en
l’aplicació dels convenis col·lectius.

Anàlisi i elaboració de nòmines i liquidacions
mensuals de la seguretat social.

Altes, baixes, liquidacions i afiliació
de treballadors i empreses.

Pactes i convenis col·lectius.
Jornada laboral, vacances, faltes
i sancions dels empleats.

Establiment de polítiques retributives
i protocols de conducta.
Estudi de prevenció i avaluació
dels riscs laborals.

Contractació i extinció dels contractes
de treball d’alts directius i clàusules
especials, blindatges, no competència, etc.

Contractació laboral d’estrangers.

Resolució de la relació laboral,
Actes de conciliació i defensa judicial
en els procediments laborals.

Expedients de regulació d’ocupació
obligatòria o voluntària.

Assistència a inspeccions i/o reclamacions
administratives d’àmbit laboral
i de la seguretat social.

En cas de conflictes laborals, assistència
als actes de conciliació.

Intervenció davant la inspecció de treball.

Expedients de jubilació. 

Àrea de serveis informàtics 

Oferim solucions informàtiques
per a maximitzar el rendiment,
sense haver de preocupar-se per
la seva infraestructura informàtica.


Assessorament i anàlisi sobre adquisició
d’equips i xarxes informàtiques.


Subministrament, instal·lació
i manteniment d’equips
i xarxes informàtiques.


Programes informàtics a mida.


Manteniment de programes.


Aplicacions informàtiques especifiques.


Disseny i manteniment de pàgines
web i serveis on line, etc.


Assessorament sobre el tractament
de protecció de dades d’acord
amb la llei orgànica de
protecció de dades
de caràcter personal. 

Domicili

Johann Sebastian Bach, 10 entl.
08021 Barcelona 

Contacte

Email: bac10 @ bac10.com
telèfon 93 211 45 00